Begrippenlijst

Opsomming van (notariële) begrippen in het personen- en familierecht, in notariële akten en documenten en op deze website.

Aanwas

Een regeling in een testament waarbij het erfdeel van een vooroverleden erfgenaam toekomt aan de overige erfgenamen.

Afstand van een erfenis

Het formeel verwerpen van het recht op een erfenis.

Akte van verdeling

Een notariële akte waarin de verdeling van de nalatenschap tussen de erfgenamen wordt vastgelegd.

Beneficiaire aanvaarding

Het aanvaarden van een erfenis onder het voorbehoud dat de erfgenaam niet met zijn eigen vermogen aansprakelijk is voor schulden...

Beneficiaire erfgenaam

Een erfgenaam die de nalatenschap beneficiair heeft aanvaard.

Bewind

Een regeling waarbij een bewindvoerder wordt aangesteld om de nalatenschap te beheren voor de erfgenamen. In het erfrecht kunnen verschillende...

Boedelbeschrijving

Een gedetailleerd overzicht van alle bezittingen en schulden van de overledene op het moment van overlijden.

Boedelnotaris

Een notaris die betrokken is bij de afwikkeling van een nalatenschap.

Boedelvolmacht

Een volmacht gegeven aan een persoon om de nalatenschap te beheren en eventueel te verdelen.

Codicil

Een handgeschreven, gedateerd en ondertekend document waarin bepaalde persoonlijke bezittingen (zoals sieraden of meubels) worden toegekend aan specifiekenen.

De ANBI-status

De ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) is een Nederlandse fiscale aanduiding die wordt toegekend aan non-profitorganisaties die zich inzetten voor...

Domiciliekeuze

De keuze van een specifieke (alternatieve) woonplaats (vaak een notaris).

Erfbelasting

Erfbelasting, ook wel successierecht genoemd, is een vorm van belasting die door de overheid wordt geheven op de overdracht van...

Erfbelastingaangifte

De aangifte voor de erfbelasting die de erfgenamen (of andere verkrijgers) moeten doen na het ontvangen van een erfenis.

Erfdeel

Het deel van de nalatenschap waarop een individuele erfgenaam recht heeft.

Erfgenaam

Een persoon of organisatie die recht heeft op (een deel van) de nalatenschap van de overledene.

Erfopvolging bij versterf

De erfgenamen volgens de wet als er geen testament is.

Erfrecht

Het erfrecht is een rechtsgebied met regels en voorschriften met betrekking tot de overgang van eigendommen en vermogen van een...

Erfrechtelijke aanspraak

Een recht dat een erfgenaam kan uitoefenen op grond van het erfrecht.

Erfrechtelijke positie

De juridische status en rechten van een persoon in relatie tot een nalatenschap.

Erfrechtelijke verkrijging

Het verkrijgen van goederen of rechten uit een nalatenschap.

Erfrechtelijke vordering

Een vordering van een erfgenaam op de nalatenschap.

Erfstelling

Een bepaling in een testament waarbij een persoon of organisatie als erfgenaam wordt benoemd.

Executeur

Een door de overledene of de rechter aangewezen persoon die verantwoordelijk is voor het afwikkelen van de nalatenschap. Lees hier...

Fideï-commis de residuo

Een bepaling waarbij een deel van de nalatenschap pas na het overlijden van een tussenliggende erfgenaam aan een volgende erfgenaam...

Gemeenschap van goederen

Een huwelijksgoederenregime waarbij bezittingen en schulden van de echtgenoten gemeenschappelijk zijn.

Grafrecht

Het recht op een graf of grafplaats, dat onderdeel kan zijn van een nalatenschap.

Herroepen van een testament

Het officieel intrekken of wijzigen van een eerder gemaakt testament. Zie ook Wat is de herroeping van een testament?

Huwelijkse voorwaarden

Huwelijkse voorwaarden zijn speciale afspraken die partners maken vóór of tijdens hun huwelijk over de verdeling van hun bezittingen en...

Inbreng

De verplichting van een erfgenaam om bepaalde tijdens leven ontvangen giften bij de erfenis te rekenen voor een eerlijke verdeling.

Insolvente nalatenschap

Een nalatenschap waarbij de schulden groter zijn dan de bezittingen.

Inventarisatie van de nalatenschap

Het proces van het vaststellen van alle bezittingen en schulden van de nalatenschap.

Legataris

Een persoon (of organisatie) die een legaat (een specifiek benoemd goed of geldbedrag) ontvangt uit een nalatenschap. Lees hier meer...

Legataris-opvolger

Een persoon die aangewezen is om een legaat te ontvangen als de oorspronkelijke legataris vooroverlijdt.

Legitieme aanspraak

De claim van een legitimaris op zijn legitieme portie.

Legitieme massa

Het totale vermogen van de nalatenschap waarover de legitieme portie wordt berekend.

Legitieme portie

De legitieme portie verwijst naar dat deel van een nalatenschap waarop afstammelingen aanspraak kunnen maken, zelfs als ze in het...

Legitimaris

Een legitimaris is iemand die volgens de wet recht heeft op een bepaald deel van de nalatenschap van een overledene,...

Mede-erfgenaam

Een persoon die samen met anderen de nalatenschap erft.

Nalatenschap

Alle bezittingen en schulden die een persoon achterlaat bij overlijden.

Nalatenschapsschuld

Een schuld die deel uitmaakt van de nalatenschap en door de erfgenamen moet worden voldaan.

Onbeheerde nalatenschap

Een nalatenschap zonder bekende erfgenamen of wanneer erfgenamen de erfenis niet aanvaarden.

Onterving

Het uitsluiten van een erfgenaam van de nalatenschap via een testament.

Onwaardigheid

Situatie waarin iemand door zijn gedrag (bijvoorbeeld door een ernstig misdrijf tegen de erflater) het recht verliest om te erven.

Opeisbaarheid

De voorwaarden waaronder een erfdeel opeisbaar wordt, bijvoorbeeld bij overlijden of faillissement van de langstlevende echtgenoot.

Ouderlijke boedelverdeling

Een regeling waarbij de langstlevende echtgenoot alle bezittingen krijgt, maar ook alle schulden moet betalen, en de kinderen een geldvordering.

Partiële verdeling

Een verdeling van een deel van de nalatenschap, terwijl de rest later wordt verdeeld.

Plaatsvervuller

Een erfgenaam die in de plaats treedt van een andere erfgenaam die niet kan of wil erven.

Recht op inzage

Het recht van een erfgenaam om inzage te krijgen in de documenten die betrekking hebben op de nalatenschap.

Schenking ter zake des doods

Een schenking die pas van kracht wordt bij het overlijden van de schenker.