Algemene voorwaarden NotarisVandaag & SmartLegal te Utrecht

Op alle opdrachten die door ons kantoor worden aanvaard zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden bevatten een aansprakelijkheidsbeperking.

Algemene voorwaarden NotarisVandaag & SmartLegal te Utrecht.

1. NotarisVandaag & SmartLegal Notariaat (hierna: SmartLegal) zijn handelsnamen van RTL Legal B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, die ten doel heeft het uitoefenen van de notarispraktijk.
2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht aan SmartLegal, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht.
3. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door SmartLegal, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7: 404 Burgerlijk Wetboek (“BW”), dat voor het laatst genoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7: 407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt in het geval waarin twee of meer personen een opdracht hebben ontvangen, worden volledig uitgesloten.
4. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht onverhoopt een gebeurtenis – waaronder ook een nalaten begrepen wordt – voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door SmartLegal gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat SmartLegal onder die beroepsaansprakelijkheidsverzekering draagt. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, wordt aansprakelijkheid uitdrukkelijk uitgesloten.
5. Voor zover personen die in verband met de uitvoering van opdrachten van opdrachtgevers worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken, houden alle aan SmartLegal gegeven opdrachten de bevoegdheid van SmartLegal in om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens die opdrachtgevers te aanvaarden. Iedere eigen aansprakelijkheid van SmartLegal voor onverhoopte tekortkomingen van deze ingeschakelde personen is uitgesloten.
6. De onder 4 opgenomen aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het geval dat ten onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn en daaruit schade mocht voortvloeien.
7. Verstrekte opdrachten worden door SmartLegal uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden, en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uit voering is gegeven, geen rechten ontlenen.Een vordering op SmartLegal mag niet worden gecedeerd of worden verpand.
8. Op de rechtsverhouding tussen SmartLegal en haar opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing. Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd van enig geschil tussen SmartLegal en een opdrachtgever kennis te nemen.
9. Niet alleen SmartLegal, maar ook alle personen – zowel zij die op enigerlei wijze aan RTL Legal B.V. zijn verbonden als ook derden – die bij de uitvoering van enige opdracht van een opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen op deze Algemene Voorwaarden een beroep doen.
10. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan Opdrachtgever van rechtswege (dus zonder dat enige aanmaning of nadere ingebrekestelling vereist is) in verzuim is.
In geval van verzuim is Opdrachtgever over het factuurbedrag of het niet betaalde gedeelte daarvan een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand of een gedeelte van een maand, te rekenen vanaf de vervaldatum tot de datum van betaling.
De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op minimaal 15% van het niet betaalde gedeelte van de factuurbedragen (inclusief BTW).
Indien SmartLegal haar vordering in een gerechtelijke procedure (arbitrage en bindend advies daaronder begrepen) aanhangig heeft gemaakt, is Opdrachtgever gehouden de met deze procedure gemoeide werkelijke kosten te vergoeden. Hieronder zijn begrepen de kosten van advocaten, procesgemachtigden, alsmede het aan arbiters of bindend adviseurs verschuldigde honorarium en vastrecht, ook indien deze een eventuele proceskostenveroordeling op grond van artikel 237 en verder van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering te boven gaan.
Deze vergoeding van de kosten zal steeds, zodra (interne of externe) juridische bijstand door SmartLegal is ingeroepen, respectievelijk door SmartLegal incasso maatregelen worden genomen, zonder dat enige nadere vorm van bewijs nodig is, in rekening worden gebracht en door Opdrachtgever verschuldigd zijn.KLACHTENREGELINGOp de behandeling van klachten van opdrachtgevers van SmartLegal over de dienstverlening door (kandidaat-)notarissen van SmartLegal is van toepassing de Klachten- en geschillenregeling Notariaat. Zie ook http://www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl.

Belangrijk!
Het is mogelijk dat het Kadaster ons een ander bedrag in rekening brengt dan op uw nota van afrekening staat.
In het geval zij meer in rekening brengen dan op uw nota van afrekening staat vermeldt, dan ontvangt u achteraf een aanvullende factuur voor het verschil. In het geval het Kadaster minder in rekening brengt dan storten wij het verschil terug op uw rekening.

Belangrijke overwegingen bij een online aanvraag

  1. Je kunt er bij NotarisVandaag en Smartlegal Notariaat zelf voor kiezen om online zonder adviesgesprek een akte op te stellen. Een online aanvraag vraagt van jou/jullie zelfwerkzaamheid en wij gaan er vanuit dat je een bewuste en weloverwogen keuze maakt en hebt gemaakt bij het beantwoorden van alle vragen.
  2. Wij kijken alleen of alle gemaakte keuzes voldoen aan de minimale wettelijke vereisten, maar voor de door jou/jullie gemaakte keuzes ben je zelf verantwoordelijk. Bedenk dus goed of deze online vorm bij je (situatie) past. In de akte die je van ons ontvangt kunnen geen wijzigingen worden aangebracht. Wil je toch wijzigingen aanbrengen? Ga dan naar onze website en vul de aanvraag opnieuw in.
  3. Je wilt van ons kantoor geen juridisch of fiscaal advies en hebt dat ook niet nodig. Heb je het gevoel dat deze online vorm niet bij je past of twijfel je over bepaalde keuzes, maak dan een afspraak voor adviesgesprek bij ons op kantoor of win advies in bij een financieel of fiscaal adviseur, de belastingdienst, je pensioenfonds of werkgever.
  4. Bij ongelijke inbreng/investeringen in bijvoorbeeld een eigen woning wordt in een samenlevings- of IPB-contract verwezen naar je/jullie eigen administratie. Tijdens het doornemen en tekenen van de akte(n) leggen wij nog uit hoe jullie dit kunnen regelen en in de toekomst goed vast kunnen leggen.
  5. Je beantwoord alle vragen naar waarheid en je verklaart bij het indienen van de aanvraag geen onjuiste of onvolledige gegevens te hebben verstrekt of te zullen verstrekken.


Ik wil toch een adviesgesprek

Past het concept ‘ik wil zelf mijn akte maken’  niet bij jouw/jullie situatie? Plan dan een advies gesprek.

Scroll naar boven