Ben ik een PEP?

Je kunt ook al een PEP zijn als je familie bent van iemand met een Prominente Publieke Functie

Uitvoeringsbesluit WWFT 2018: de PEP (artikel 2)

De definitie van het begrip PEP is met de komst van de WWFT 2018 gewijzigd. De definitie wordt uitgebreid: er wordt niet langer onderscheid gemaakt tussen buitenlandse PEP’s en binnenlandse PEP’s zodat voortaan ook naar PEP’s met de Nederlandse nationaliteit en PEP’s die in Nederland woonachtig zijn verscherpt cliëntenonderzoek moet worden verricht.

Prominente publieke functies als bedoeld in de wet zijn in elk geval:
a. staatshoofd, regeringsleider, minister, onderminister of staatssecretaris.
b. parlementslid of lid van een soortgelijk wetgevend orgaan.
c. lid van het bestuur van een politieke partij.
d. lid van een hooggerechtshof, constitutioneel hof of van een andere hoge rechterlijke instantie die arresten wijst waartegen, behalve in uitzonderlijke omstandigheden, geen beroep openstaat.
e. lid van een rekenkamer of van een raad van bestuur van een centrale bank.
f. ambassadeur, zaakgelastigde of hoge officier van de strijdkrachten.
g. lid van het leidinggevend lichaam, toezichthoudend lichaam of bestuurslichaam van een staatsbedrijf.
h. bestuurder, plaatsvervangend bestuurder, lid van de raad van bestuur of bekleder van een gelijkwaardige functie bij een internationale organisatie1.

1 Dit zijn organisaties die worden erkend door het recht van de deelnemende landen en die op basis van politieke overeenstemming tot stand zij gekomen. Voorbeelden zijn de Verenigde Naties, de instellingen van de Europese Unie, de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie en de Wereldhandelsorganisatie.

Middelbare of lagere functionarissen vallen niet onder de hierboven bedoelde prominent publieke functies. Ook bestuursleden van lokale politieke partijen dienen niet als politiek prominent persoon te worden aangemerkt. Met dien verstande dat ook ten aanzien van deze personen wel een verscherpt cliëntenonderzoek noodzakelijk kan zijn vanwege de risico’s die zich in een concreet geval voordoen.

Familieleden van de PEP die onder de PEP-definitie vallen zijn:

a. de echtgenoot van een PEP of een persoon die als gelijkwaardig met de echtgenoot van een PEP wordt aangemerkt.
b. een kind van een PEP, de echtgenoot van dat kind of een persoon die als gelijkwaardig met de echtgenoot van dat kind wordt aangemerkt.
c. de ouder van een PEP.

Personen bekend als naaste geassocieerde van een PEP die onder de PEP-definitie vallen zijn:

a. een natuurlijke persoon van wie bekend is dat deze met een PEP de gezamenlijke UBO is van een juridische entiteit of een juridische constructie, of die met een PEP andere nauwe zakelijke relaties heeft.
b. een natuurlijke persoon die de enige UBO is van een juridische entiteit of juridische constructie waarvan bekend is dat deze is opgezet ten behoeve van de feitelijke begunstiging van een PEP.

De omschrijving van functies die als prominente publieke functies worden aangemerkt is niet limitatief. Bij de herziening van de Algemene leidraad WWFT en Sanctiewet (Sw) zal een lijst worden gepubliceerd van de specifieke functies die in Nederland in ieder geval onder de opgenomen categorieën prominent publieke functies vallen, om de praktijk te ondersteunen.

Scroll naar boven