In deze cursus leer je meer over de gevolgen van samenwonen en wat je als partners zelf kunt afspreken. Afspraken vastleggen in een contract heeft namelijk een groot aantal voordelen. Doe je dat ook nog via een notaris dan voldoet het aan de eisen van de Belastingdienst en pensioenfondsen.
Lieke Altman
familie & relaties

1. Niets geregeld voor samenwoners in de wet

Als je gaat samenwonen met je partner brengt dit geen rechtsgevolgen met zich mee. Als ongehuwd samenwoners hebben jullie geen rechten en plichten tegenover elkaar. Helaas is in de wet niets geregeld voor samenwoners, waardoor vaak een gang naar de rechter nodig is bij een meningsverschil. Veel mensen kiezen er daarom voor om een samenlevingsovereenkomst, ook wel samenlevingscontract, aan te gaan, waarin je onderling afspraken kunt maken en veel gedoe voorkomen kan worden. Je kunt zo’n contract tegenwoordig eenvoudig online opstellen.


Gemeenschappelijk eigendom
Beide partners houden hun eigen vermogen (er ontstaat geen gemeenschap van goederen, zoals bij een huwelijk) en partners zijn over en weer niet aansprakelijk voor de schulden van de ander. Schuldeisers van de ene partner kunnen bijvoorbeeld geen beslag leggen op het vermogen van de andere partner. Samenwoners kunnen wel goederen in mede-eigendom hebben, zoals een woning. Ook kunnen zij samen een schuld aangaan, bijvoorbeeld een hypotheek voor de aankoop van een (gemeenschappelijke) woning.


Erfgenamen
Samenwonende partners zijn geen erfgenamen van elkaar, hebben geen recht op alimentatie of pensioen en kinderen zijn juridisch gezien kind van de moeder. Wie dan wel de erfgenamen zijn lezen we verderop in deze cursus.


Fiscale gevolgen
Onder bepaalde voorwaarden worden samenwoners als fiscaal partners aangemerkt. Willen zij zelf kiezen voor het fiscaal partnerschap, dan kan dat door het sluiten van een notarieel samenlevingscontract én het inschrijven op het zelfde adres in de basisadministratie. Op die manier kunnen partners toch gebruik maken van bepaalde belastingvoordelen, bijvoorbeeld door het schuiven met inkomens- of vermogensbestanddelen. Voorbeeld: eigenwoningrente kan in aftrek worden gebracht bij de partner met het hoogste inkomen.

Ook voor de erfbelasting is het gunstig als partners fiscaal partners zijn. Zij hebben dan een vrijstelling van ca. € 680.000,- en zitten in een lagere tariefschijf.


Overheidsinstanties
In sommige gevallen verbinden overheidsinstanties gevolgen aan het voeren van een gemeenschappelijke huishouding. Denk aan uitkeringen, toeslagen en belastingen.

2. Verzorgingsverplichting

Partners hebben ten opzichte van elkaar een verzorgingsplicht. Dit leggen ze vast in het samenlevingscontract. Zij zijn over en weer verplicht om in elkaar levensonderhoud te voorzien, in goede tijden en in slechte tijden.

Door het opnemen van deze verplichting in het samenlevingscontract voldoen partners aan de eis die bepaalde (overheids)instanties stellen aan het contract. Bovendien kunnen bepaalde betalingen aan de andere partner dan niet worden aangemerkt als schenking, wat nadelige fiscale gevolgen kan hebben.


Kosten van de gemeenschappelijke huishouding
In het kader van die verzorgingsplicht leggen de partners vast hoe en in welke verhouding zij bijdragen aan de gemeenschappelijk kosten van de huishouding.

 Voorbeelden van kosten van de huishouding:

 • dagelijkse boodschappen
 • water en energiekosten
 • opvoeding en verzorging van kinderen die tot het gezin behoren
 • huur of hypotheekrente
 • kosten vervoer
 • gezamenlijke vakanties
 • kosten medische verzorging
 • kosten verzekeringen, voorzover geen premies van levensverzekeringen
 • dat wat partners in onderling overleg verder nog tot de kosten van de huishouding
  rekenen

Voorbeelden van kosten die niet behoren tot de kosten van de huishouding:

 • privé uitgaven
 • aankoop van een gemeenschappelijke woning
 • aankoop inboedel
 • aankoop auto ten behoeve van gezamenlijk vervoer
 • premies voor levensverzekeringen


Verdeling kosten huishouding
De kosten van de huishouding dragen de partners in beginsel naar evenredigheid van hun inkomen. Dit voorkomt dat een andere verdeling, bijvoorbeeld bij helfte, zou kunnen leiden tot een onredelijke verdeling van de kosten.

Denk bijvoorbeeld aan het ontstaan van een groot inkomensverschil bij ontslag of in het geval een van de partners minder gaat werken om voor de kinderen te gaan zorgen. Zo’n partner zou dan niets overhouden of zelfs moeten putten uit eigen vermogen om zijn/haar aandeel te kunnen betalen.

Doorgaans neemt een notaris in het contract de mogelijkheid op om jaarlijks schriftelijk af te wijken van deze draagplicht verdeling.


Inkomen
Nu de draagplicht vaak afhankelijk is van het inkomen is het van belang om na te gaan wat onder het inkomen wordt verstaan. In het algemeen is inkomen alles wat partners verkrijgen aan inkomsten uit werk en arbeid en winst uit onderneming. Daarnaast wordt ook alles dat als vervanging van inkomen dient als inkomen gezien, bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering of het pensioen.

Inkomsten uit vermogen, zoals verhuuropbrengsten van een tweede woning, rekenen partners doorgaans niet tot het inkomen.


Verrekening
Stel dat de partners gedurende het jaar hun afspraak wat betreft de verdeling van de kosten niet nakomen: in beginsel kunnen zij dan eindeloos aanspraak maken op hetgeen zij teveel hebben betaald. Om dit te voorkomen is het verstandig om hieraan een termijn van bijvoorbeeld een jaar te verbinden. Maak je binnen een jaar na einde van het kalenderjaar geen aanspraak op het teveel betaalde bedrag, dan verlies je het recht om dat in de toekomst te kunnen doen.

Premies van overlijdensrisicoverzekeringen geen kosten huishouding
Deze premies dient de premieplichtige partner zelf te betalen. Dit om te voorkomen dat bij overlijden eventueel erfbelasting is verschuldigd over de uitkering.

3. Het samenlevingscontract

In een samenlevings­contract (ook wel samenlevings­overeenkomst genoemd) kun je allerlei afspraken vastleggen. In Nederland heb je namelijk contractsvrijheid, zolang je maar geen afspraken maakt die in strijd zijn met de goede zeden en de wet. Je kunt zelfs vastleggen wie er ’s ochtends ontbijt maakt, maar wellicht gaat dat net iets te ver.

In een samenlevingscontract maak je o.a. afspraken over:

 • bezittingen en schulden
 • kosten van de huishouding
 • de kosten van verzorging en opvoeding van kinderen
 • eventuele verdeling van inkomen
 • pensioen
 • alimentatie
 • medische zaken
 • gevolgen bij overlijden van een partner
 • het einde van de relatie en dus het samenwonen
 • het oplossen van een geschil

 

Zelf vastleggen of via de notaris
Je kunt de afspraken die je maakt met je partner zelf in een document vastleggen of dit door een notaris laten doen.

Sommige (overheids)instanties nemen alleen genoegen met een contract vastgelegd door een notaris. Zo’n samenlevingscontract noemen we een notarieel samenlevingscontract.

Een notarieel samenlevingscontract voldoet aan de eisen van de Belastingdienst voor fiscaal partnerschap en ook aan de eisen die sommige pensioenfondsen stellen. Ook bij het aanvragen van een hypotheek voor de aankoop van een woning kunnen banken vragen om een notarieel samenlevingscontract.

Een notaris bewaart een notarieel samenlevingscontract voor onbepaalde tijd.

Gevolgen samenwonen: In de volgende paragrafen kom je meer te weten over de afspraken die je kunt maken voor de periode dat je samenwoont.

4. Vermogen

Zoals hiervoor beschreven, hebben beide partners hun eigen vermogen. Sommige betalingen kunnen echter tot een vermorgensverschuiving leiden. Het financiële voordeel dat een partner dan heeft, dient deze partner te vergoeden aan de andere partner.

Voorbeeld: je staat in de fietsenwinkel om een fiets te kopen, maar je bent je bankpasje vergeten. Je partner betaalt de fietst vanaf zijn/haar privé bankrekening. Je partner heeft nu een vergoedingsrecht en jij hebt een vergoedingsplicht.

Uitzonderingen zijn schenkingen en cadeaus van de ene partner aan de andere. Vanzelfsprekend is het dan de bedoeling dat er een “vermogensverschuiving” plaats vindt.

 

Welk bedrag vergoed je
In de meeste samenlevingscontracten is opgenomen dat je “nominaal” vergoedt: het bedrag dat is onttrokken aan het vermogen zonder een extra vergoeding of rente.

Soms kan het ook redelijk zijn dat je meer krijgt dan het nominale bedrag dat je hebt geïnvesteerd, bijvoorbeeld als je meebetaalt aan de verbouwing van de woning van je partner. In dat geval kun je onderling afspreken dat je ook meedeelt in een eventuele waardevermeerdering van de woning.

 

Vervaltermijn en/of afschrijvingsregeling opnemen
Het is verstandig om een vervaltermijn op te nemen voor vergoedingsrechten. Zo voorkom je dat als jullie uit elkaar gaan er nog een vordering van jaren geleden boven je hoofd hangt. De gebruikelijk vervaltermijn is 5 jaar.

Een andere veel voorkomende afspraak is een afschrijvingsregeling voor inboedelgoederen. In dit geval spreken partners af dat er voor elk jaar samenwonen een x bedrag afgaat van de vordering, en bijvoorbeeld na 5 jaar nihil is.

5. Wie is eigenaar?

Samenwoners blijven ook vanaf de start van het samenwonen eigenaar van hun eigen bezittingen. Ook tijdens het samenwonen verkregen zaken blijven eigendom van de partner die ze heeft aangeschaft, met uitzondering van zaken die partners samen verkrijgen.

Bij het einde van de samenleving kan dat tot discussie leiden, zeker als partners op voet van oorlog leven. Kun je op dat moment nog bewijzen dat iets privé-eigendom is? Of ben je wellicht het bonnetje kwijt?

Bewijsregels
Om deze discussies te voorkomen is het verstandig om bewijsregels op te nemen in een samenlevingscontract. Vaak spreken partners dan met elkaar het volgende af:

 • inboedel, door wie ook aangeschaft, is gemeenschappelijk eigendom
 • kleding en sieraden behoren toe aan de gebruiker
 • vervoermiddelen zijn van de partner die het kenteken op naam heeft, of
 • vervoermiddelen zijn gemeenschappelijk, ongeacht de tenaamstelling
 • zaken die toebehoren aan een bedrijf zijn van de partner die het betreffende bedrijf op naam heeft
 • goederen vermeldt op een bepaalde lijst (vaak gehecht aan het samenlevingscontract) zijn privé

In alle andere gevallen waarin getwist wordt over de vraag wie eigenaar is en geen van de partners kan bewijzen dat het privé-eigendom is, nemen de partners aan dat het gemeenschappelijk eigendom betreft.

Uiteraard is iedere andere andere afspraak ook rechtsgeldig, mits je die afspraak schriftelijk vastlegt, zodat er geen discussie meer kan ontstaan.

Bankrekeningen
De tenaamstelling van een bankrekening zegt niets over de gerechtigdheid tot het saldo op die rekening. Bij een “en/of” rekening hebben partners dus niet automatisch recht op de helft van het saldo. Het is echter wel verstandig om deze verhouding zo vast te leggen, omdat  in de meeste gevallen na verloop van tijd alle bij- en afschrijvingen door elkaar gaan lopen en niemand meer kan vast stellen wat van wie is. Uiteraard blijft het mogelijk op enig andere moment ten behoeve van een bepaalde transactie iets ander af te spreken.

Tot slot twee aanvullende afspraken die partners kunnen maken:

 • een tekort op een bankrekening wordt ook voor de helft gedragen
 • bij een privé-uitgaven vanaf de en/rekening is de betreffende partner verplicht om het bedrag zo spoedig mogelijk terug te storten

6. Wonen

Huurwoning
Voor de huurbescherming is het voor beide partners van belang dat ze allebei huurder zijn. Komt een van hen te overlijden of wordt de samenwoning verbroken, dan is de ander (de niet-huurder) niet direct dakloos.

Eigen woning
Hier kunnen zich twee situaties voordoen:

 • één van de partners heeft een woning in eigendom
 • de partners hebben samen een woning in eigendom

De volgende afspraken staan regelmatig in een samenlevingscontract in het kader van een eigen woning:

 • indien je meer dan je breukdeel (eigendomsverhouding) betaalt hebt voor de woning (de koopsom), heb je een vordering op je partner
 • indien je meer aflost dan je partner geldt hetzelfde
 • netto woonlasten zijn huishoudkosten (rente, rioolheffing, ozb, etc.)
 • de daadwerkelijke aflossing van een eventuele hypotheekschuld komt ten laste van de partners op basis hun in de eigendomsverhouding

Een voorbeeld

Koopsom huis: € 300.000,-
Hypotheek: € 200.000,-
Gezamenlijk eigendom, 50/50

Wat komt iedere partner in dit voorbeeld tekort? Antwoord: de helft van € 300.000 – € 200.000 is € 50.000.

Stel, partner 1 heeft € 120.000 eigen geld en partner 2 heeft geen eigen geld. Partner 1 gebruikt € 100.000 om de woning te betalen. Partner 2 heeft in dit voorbeeld een schuld aan partner 1 van € 50.000. Met dit van partner 1 “geleende” geld heeft partner 2 zijn/haar helft van de woning betaald.

Fiscaal partnerschap
Zijn partners ook fiscaal partners, dan is een bijkomend voordeel dat ze ongeacht de eigendomsverhoudingen naar eigen inzicht de eigenwoningrente zo voordelig mogelijk kunnen verdelen.

Verrekening waardemutaties tussen de partners
Heeft één van de partners een woning in eigendom, dan kunnen zij onderling afspreken dat de andere partner meedeelt in de waardestijging (en ook waardedaling) van de woning.

Zij zouden dat ook kunnen bereiken door de helft van de woning over te dragen aan de andere partner (niet-eigenaar koopt zich in), maar het nadeel daarvan is het het allerlei kosten met zich meebrengt zoals overdrachtsbelasting en notariële kosten.

7. Het einde van de samenleving

Een samenlevingscontract hoef je niet te beëindigen via de rechter. In het contract zelf staan de regels die van toepassing zijn bij het einde van het samenwonen.

Wanneer eindigt een samenlevingscontract?
De samenleving eindigt in beginsel in de volgende situaties:

 • de partners verbreken hun samenleving en zetten een punt achter hun relatie
 • door het overlijden (van één) van de partners
 • door het aangaan van een huwelijk of geregistreerd partnerschap (onderling of met een derde)

Soms komt het voor dat partners uit elkaar zijn door omstandigheden, bijvoorbeeld opname in een ziekenhuis. Uiteraard is het dan niet de bedoeling dat een samenlevingscontract eindigt.

Partners doen er verstandig aan om elkaar een (aangetekende) brief te sturen wanneer zij het samenlevingscontract (en de samenleving) willen opzeggen. Zo worden onnodige discussies over de precieze datum van ontbinding voorkomen.

Woonrecht
Het is gebruikelijk om in een samenlevingscontract op te nemen dat partners nog een bepaalde periode mogen blijven wonen in de gezamenlijke bewoonde woning. Dit om te voorkomen dat men van de één op andere dag dakloos is. Na afloop van deze periode zullen de partners een besluit moeten nemen wie mag blijven wonen. Woont één van de partners in de woning van de ander dan zal die partner natuurlijk moeten vertrekken.

De partners kunnen aanvullend in het contract afspreken dat de vertrekkende partner een bijdrage ontvangt in de verhuis- en herinrichtingskosten.

Verdeling bezittingen
Aan het einde van de relatie bekijken jullie welke goederen van wie zijn en hoe de gezamenlijke bezittingen verdeeld worden. Goederen die van jullie privé zijn, blijven privé.

In sommige gevallen ontstaat discussie over de eigendomssituatie. Om dit te voorkomen, kun je een lijst aan de samenlevingsovereenkomst hechten. Hierop staan de zaken die van elke partner privé zijn en blijven. Je kunt ook gemeenschappelijke bezittingen op de lijst opnemen. Deze lijst dient als bewijs, waarmee je kunt aantonen welke goederen van jou persoonlijk zijn en welke gemeenschappelijk zijn. Dit bewijs kun je ook op andere manieren bereiken, bijvoorbeeld door een factuur met  jouw naam erop. Indien je geen bewijs hebt en er is discussie over de eigendomssituatie, spreken partners meestal in de samenlevingsovereenkomst af dat het goed als gemeenschappelijk wordt gezien. De inboedel is doorgaans gezamenlijk eigendom en soms is ook de auto gezamenlijk.

Alle gezamenlijke goederen verdeel je bij het einde van het samenwonen. Vaak is in de samenlevingsovereenkomst een regeling opgenomen om de waarde van deze goederen te bepalen indien je er samen niet uitkomt.  Als dit niet lukt, kan een deskundige de waarde bepalen en in het ergste geval buigt de kantonrechter zich hierover.

Verdeling van de woning
Voor de verdeling van een gemeenschappelijke woning gelden een aantal specifieke regels. In principe hebben beide ex-partners evenveel recht om de woning toebedeeld te krijgen. Tenzij jullie iets anders hebben afgesproken, zijn er eigenlijk 3 mogelijkheden wat betreft het huis:

 1. Geen van jullie wil in het huis blijven wonen; in dat geval zijn jullie verplicht om het huis samen te koop aan te bieden.
 2. Een van jullie wil in het huis blijven wonen en de ander vindt dit prima; in dat geval moet de ene partner het aandeel in de overwaarde van de andere partner uitbetalen en zorgen dat de hypotheekschuld alleen op naam komt van de partner die in het huis blijft (ontslag uit de aansprakelijkheid voor de ander). Als er sprake was van inbreng van eigen geld in de woning, moet deze ook worden afgewikkeld.
 3. Jullie willen beiden in de woning blijven wonen; als jullie er onderling niet uitkomen, moet de kantonrechter beslissen wie van jullie in het huis mag blijven wonen. Hierbij worden alle belangen en feitelijke factoren (kinderen, huisdieren, werkplek etc.) meegewogen. Nadat besloten is wie in het huis mag blijven wonen, wordt ook gekeken hoe het financieel afgewikkeld moet worden.

De tekst hierboven geldt voor een gemeenschappelijke eigen woning. Als jullie in een huurwoning woonden, geldt eigenlijk hetzelfde. Als het contract op jullie beider naam staat, hebben jullie beide evenveel recht om in de woning te blijven wonen. In de praktijk moet gekeken worden of een van de partners de huur alleen kan dragen en of de verhuurder hiermee akkoord gaat. Komen jullie er onderling niet uit? Dan kunnen jullie bij de kantonrechter terecht.

8. Alimentatie en pensioen

Alimentatie algemeen
Een van de grote verschillen tussen het huwelijk/geregistreerd partnerschap en het ongehuwd samenwonen is dat er tussen partners die ongehuwd samenleven geen recht op alimentatie bestaat, tenzij dit uitdrukkelijk is afgesproken in een samenlevingscontract. 

Als de partners allebei fulltime werken, zullen zij waarschijnlijk weinig behoefte hebben aan een alimentatie-afspraak. 

Als een van de partners een ‘carrièrebreuk’ lijdt, kan dat een ander verhaal zijn. In dat geval kan worden afgesproken dat onder bepaalde omstandigheden, afhankelijk van inkomsten en waar behoefte aan is, alimentatie moet worden betaald. Bijvoorbeeld als er kinderen uit de relatie geboren zijn. Belangrijk om hierbij te vermelden is dat er twee soorten alimentatie zijn, namelijk partneralimentatie en kinderalimentatie. Als partners afspraken maken over alimentatie in de samenlevingsovereenkomst gaat het altijd over partneralimentatie.

Partneralimentatie
Na het samenwonen kan een partner alleen aanspraak maken op partneralimentatie als de partners dit hebben afgesproken in het samenlevingscontract. In feite sluit je aan bij de regels voor het huwelijk of geregistreerd partnerschap als je besluit om alimentatie-afspraken op te nemen in het samenlevingscontract. Als dit het geval is, zal de hoogte van de alimentatie moeten worden vastgesteld. Het staat de partners vrij om hier onderling afspraken over te maken, maar vaak is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Het kan daarom verstandig zijn om hierbij hulp in te schakelen, bijvoorbeeld een advocaat/mediator kan hierbij helpen. Bij het bepalen van de hoogte van de partneralimentatie wordt rekening gehouden met de draagkracht van de meest verdienende partner en de behoefte van de minst verdienende partner. 

Partneralimentatie is bedoeld om in de kosten van levensonderhoud te voorzien, voor een bepaalde tijd. Mocht degene die alimentatie ontvangt of gaat ontvangen zelf in deze kosten kunnen voorzien, dan vervalt het recht op partneralimentatie. Ook als degene die de partneralimentatie ontvangt opnieuw gaat samenwonen, vervalt dit recht. 

Kinderalimentatie
Hebben partners samen kinderen en gaan zij uit elkaar, dan kan er ook sprake zijn van kinderalimentatie. 

Degene die de meeste zorg draagt over de kinderen wordt gezien als de verzorgende ouder. Dit is ook degene die de kinderalimentatie zal kunnen ontvangen van de andere ouder. Hoeveel kinderalimentatie betaald moet worden, is afhankelijk van meerdere factoren. Zo spelen jullie inkomens een rol en wordt ook gekeken naar de omgangsregeling. Over kinderalimentatie kun je geen afspraken maken in de samenlevingsovereenkomst, omdat je als ouders altijd voor je kinderen moet zorgen.

(Ouderdoms)pensioen
Naast het pensioen dat een partner krijgt van de overheid, de zogenaamde AOW, krijgen mensen die in loondienst hebben gewerkt ook pensioen dat ze hebben opgebouwd bij hun werkgever. Als hierover geen afspraken worden gemaakt in het samenlevingscontract kunnen ex-partners geen aanspraak maken op dit opgebouwde pensioen van de ander. In sommige gevallen kan het aantrekkelijk zijn om dit ouderdomspensioen wel te delen na het einde van de relatie. In feite wordt hiermee aangesloten bij de regels die gelden voor het huwelijk of het geregistreerd partnerschap. Als je ervoor kiest om het ouderdomspensioen te delen na het einde van de relatie, dan wordt alleen het tijdens de relatie opgebouwde pensioen met elkaar verrekend. 

Lieke Altman

klantenservice Familie & Relatie
Vragen over het samenlevingscontract? Bel mij gerust: 030 - 227 36 24
Of stuur een mail naar info@notarisvandaag.nl

Hoe vraag ik een samenlevingscontract aan?

Heel eenvoudig en in je eigen tempo via deze webiste. Heb je vragen? App ons!

Tijd 15 minutes
Kosten 179 €

Wat heb je nodig:

- een pc of tablet
- inzicht in je financiële situatie
- scan van je legitimatiebewijs
- 15 minuten van je tijd of zolang je nodig hebt

Vragen?

- bel ons
- app ons
- of mail ons

Stappen voor het aanvragen van een samenlevingscontract

Stap 1
Vul de online vragenlijst in en maak een afspraak voor het tekenen van de akte(n).
Aanvragen samenlevingsovereenkomst
Stap 2
Na ontvangst van je aanvraag sturen we je binnen 48 uur (op werkdagen) het concept van je maatwerk akte(n).
Concept samenlevingsovereenkomst
Stap 3
Teken de akte(n) op het notariskantoor in Utrecht of Arnhem en ontvang de afschriften en een factuur.
Het contract tekenen bij de notaris
Gefeliciteerd!
Veel geluk samen!
Veel geluk samen

Belangrijke overwegingen bij een online aanvraag

 1. Je kunt er bij NotarisVandaag zelf voor kiezen om online zonder adviesgesprek een akte op te stellen. Een online aanvraag vraagt van jou/jullie zelfwerkzaamheid en wij gaan er vanuit dat je een bewuste en weloverwogen keuze maakt en hebt gemaakt bij het beantwoorden van alle vragen.
 2. Wij kijken alleen of alle gemaakte keuzes voldoen aan de minimale wettelijke vereisten, maar voor de door jou/jullie gemaakte keuzes ben je zelf verantwoordelijk. Bedenk dus goed of deze online vorm bij je (situatie) past. In de akte die je van ons ontvangt kunnen geen wijzigingen worden aangebracht. Wil je toch wijzigingen aanbrengen? Ga dan naar onze website en vul de aanvraag opnieuw in.
 3. Je wilt van ons geen juridisch of fiscaal advies en hebt dat ook niet nodig. Heb je het gevoel dat deze online vorm niet bij je past of twijfel je over bepaalde keuzes, maak dan een afspraak voor adviesgesprek bij ons op kantoor of win advies in bij een financieel of fiscaal adviseur, de belastingdienst, je pensioenfonds of werkgever.
 4. Bij ongelijke inbreng/investeringen in bijvoorbeeld een eigen woning wordt in een samenlevingscontract verwezen naar je/jullie eigen administratie. Tijdens het doornemen en tekenen van de akte(n) leggen wij nog uit hoe jullie dit kunnen regelen en in de toekomst goed vast kunnen leggen.
 5. Je beantwoordt alle vragen naar waarheid en je verklaart bij het indienen van de aanvraag geen onjuiste of onvolledige gegevens te hebben verstrekt of te zullen verstrekken.

Ik wil toch een adviesgesprek

Past het concept ‘ik wil zelf mijn akte maken’  niet bij jouw/jullie situatie? Plan dan een advies gesprek bij een notariskantoor bij u in de buurt.

Na het tekenen van je samenlevingscontract?

Jij en je partner stellen samen één document op. Als de notaris het contract heeft gemaakt, zet je beiden je handtekening. De notaris bewaart jullie samenlevings­contract voor onbepaalde tijd. Een samenlevingscontract dat bij de notaris is vastgelegd, voldoet aan de eisen van de Belastingdienst voor fiscaal partnerschap en ook aan de eisen die pensioenfondsen stellen. Partnerpensioen moet u nog wel aanvragen bij het pensioenfonds.

Voordelen samenlevingscontract

 1. Fiscaal partner: Samen aangifte doen voor de inkomstenbelasting en schuiven met aftrekposten;
 2. Erfbelasting: Voordelig erven met een samenlevingscontract en testamenten. Door een samenlevingscontract maak je aanspraak op de partnervrijstelling van circa 7 ton in plaats van de gewone vrijstelling van circa € 2.100,- voor de erfbelasting;
 3. Recht op partnerpensioen: Gehuwden hebben automatisch recht op elkaars partnerpensioen. Samenwoners hebben vaak een samenlevingscontract nodig;
 4. Financiële afspraken: Een contract geeft zekerheid over het geld dat jij bijvoorbeeld extra in de woning hebt geïnvesteerd en wat je terug krijgt of deelt bij een einde van de samenwoning/verkoop woning;
 5. Scheiden zonder rechter: Je hebt geen advocaat nodig om een samenlevingscontract te beëindigen. Je moet wel langs een notaris om een woning op 1 naam te zetten;
 6. Partneralimentatie: Samenwoners zijn niet verplicht om elkaar partneralimentatie te betalen. Je kan het wel vrijwillig afspreken in je samenlevingscontract;
 7. Bescherming langstlevende: Een samenlevingscontract in combinatie met een testament zorgt ervoor dat je kinderen hun erfdeel pas kunnen opeisen na het overlijden van de langstlevende;
 8. Trouwen of registreren: Met een samenlevingscontract hou je al je opties nog open voor als je later nog wil trouwen of registreren als partners;
 9. Gemeenschappelijk bezit: Met een samenlevingscontract regel je dat gemeenschappelijk bezit zoals de inboedel, geld op een en/of rekening en een gezamenlijke woning bij elkaar terecht komt en niet bij elkaars wettelijke erfgenamen;
 10. Centraal testamenten register: Een samenlevingscontract met afspraken die gevolgen hebben bij overlijden (verblijvingsbeding) wordt door een notaris ingeschreven bij het centraal testamentenregister (CTR).
 11. Goedkoper dan trouwen: Een samenlevingscontract is bij 123notariaat.nl al geregeld voor € 179. Een trouwerij met alles erop en eraan kost je veel meer;
 12. Geen huwelijksgemeenschap: bij een samenlevingscontract bepaal je zelf wat je wilt delen en wat wat niet;
 13. Medische volmacht: Wie wil je dat je medische beslissingen neemt als jij dat zelf niet meer kan? Je regelt het in een samenlevingscontract;
 14. Erkenning van je relatie: Voor overheden, banken en pensioenverzekeraars betekent een notarieel samenlevingscontract dat je officieel een relatie hebt en bepaalde aanspraken kan maken;
 15. Geen ondertrouw en geen getuigen: Voor een huwelijk of geregistreerd partnerschap geldt een wettelijke bedenktermijn. Die heb je niet bij een notarieel samenlevingscontract. Ook heb je geen getuigen nodig;
 16. Scheiden van zakelijk en privé: Als je een eigen bedrijf hebt of daaraan begint, dan kun je jouw partner beschermen door duidelijke afspraken in het samenlevingscontract te maken over bezittingen en schulden. Ook spreek je af welk inkomen meetelt en wat niet voor de verdeling van de kosten.

Veelgestelde vragen

Scroll naar boven